Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2015

klenio
8271 65cc
Reposted fromShini Shini viacherrytomorrow cherrytomorrow
klenio
9580 9f87
Reposted fromaquagen aquagen viacherrytomorrow cherrytomorrow
klenio
4250 22d5 500
klenio
Myśli spadają na głowę jak deszcz meteorytów
— Gedz "Hipnoterapia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
klenio
0754 223b 500
Piotr C - Pokolenie Ikea
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viawstan wstan
klenio
1546 9f39 500
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaalcohoolic alcohoolic
klenio
2974 b440
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viawstan wstan
klenio
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— Wojciech Ziółek
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawstan wstan
klenio
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem viawstan wstan
5116 b597
klenio
Ludzie uwielbiają być ranieni. Odruchowo i posłusznie idą tam, gdzie jest ból. Kojarzą go z bezpieczeństwem. Mylą z miłością. To nawet nie jest smutne, to banalne jak cykl dobowy i prawie wszyscy są do tego przyzwyczajeni.
— Żulczyk
6151 d689
Reposted fromink ink viatoniewszystko toniewszystko
klenio
3027 afb5 500
klenio
klenio
3149 6202
Reposted fromAgnik Agnik viatoniewszystko toniewszystko

July 09 2014

klenio
4698 c620
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafarsta farsta
klenio
Reposted fromVix Vix viafarsta farsta

June 17 2014

klenio
klenio
6958 c8ce
Reposted fromverdantforce verdantforce viabrianstorm brianstorm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl